Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Цей документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною офертою), далі за текстом — «Оферта», ФОП Болотяна Юрія Олександровича, далі за текстом — «Виконавець», та містить усі істотні умови, необхідні для надання юридичних послуг у різних сферах права, а також послуг у сфері інформаційних технологій, далі за текстом — «Послуги».


1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) у разі прийняття наведених нижче умов та оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає «Замовником» (акцепт Оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).


1.3. Зважаючи на те, що Виконавець відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або фізичній особі, а Замовник після акцепту Публічної оферти (далі — Оферта) стає користувачем Послуг Виконавця, Сторони погодилися з безумовним та беззастережним прийняттям умов цієї Оферти та зобов'язуються неухильно їх дотримуватись.


1.4. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цієї Оферти, і якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує вам відмовитися від використання Послуг.


1.5. Акцептом Оферти є натискання кнопки або позначка галочкою або інший спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти та подальша оплата Послуг Виконавця.


1.6. Зміна або доповнення цієї Оферти можливе лише при укладенні письмового Договору. При цьому Оферта є невід'ємною частиною відповідного письмового Договору.


1.7. Натискання кнопки або позначка галочкою або інший спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти означає згоду Замовника (якщо Замовник є фізичною особою) або фізичної особи — представника Замовника (далі за текстом цього пункту Оферти — суб'єкт персональних даних), на обробку обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Оферти, а також протягом п'яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти та виконується виключно на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому разі, Оферта розривається з дати, зазначеної у повідомленні Виконавця у відповідь. Крім цього, укладанням цієї Оферти суб'єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб'єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб'єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


2. Предмет оферти

2.1. Відповідно до даної Оферти Виконавець надає Замовнику Послуги за бажанням Замовника згідно з умовами цієї Оферти за чинними тарифами (надалі — «Тарифи») Виконавця. Опис Послуг, їх перелік, інформація про Тарифи на Послуги можуть знаходитись на Офіційному Веб-сайті Виконавця — https://shebo.com.ua, або прораховується та уточнюється додатково до початку надання Послуг шляхом відправлення відповідного рахунку Замовнику. Копія рахунку рахунку доступна одразу після виконання прорахунку вартості послуг в особистому кабінеті Замовника на Веб-сайті Виконавця. Веб-сайт Виконавця, за винятком особистого кабінету користувача (захищеної області), є публічним ресурсом, тобто таким, до якого мають доступ усі користувачі Інтернету 24 години на добу 7 днів на тиждень.


2.2. При прийнятті умов Оферти, Замовник зобов'язується сплатити вибрані ним Послуги відповідно до Тарифів, зазначених на Офіційному Веб-сайті Виконавця або відповідно до виставленого рахунку.


2.3. Оферта є офіційним документом та має відповідну юридичну силу та публікується на офіційному сайті — https://shebo.com.ua.


2.4. Замовник погоджується, що всі можливі суперечки щодо цієї Оферти будуть вирішуватись відповідно до Закону України.


3. Права та обов'язки сторін

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. своєчасно надавати Послуги Замовнику з дотриманням умов цієї Оферти;


3.1.2. не розповсюджувати отриману від Замовника або інших джерел інформацію, яка виходить за межі умов цієї Оферти, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов'язань по цій Оферті відповідно до чинного законодавства України;


3.1.3. негайно інформувати Замовника про невідповідність наданих їм матеріалів вимогам Виконавця чи чинного законодавства України. При цьому термін виконання Послуг може переноситись на відповідний термін, протягом якого Замовник надавав відповідні виправлення Виконавцю;


3.1.4. після виконання послуг, на запит Замовника, протягом 3 (трьох) робочих днів, надати Замовнику Акт виконаних робіт.


3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. свчасно надавати Виконавцю всю необхідну документацію для ознайомлення та подальшої можливості надання Послуг Виконавцем;


3.2.2. своєчасно та достовірно, а також у повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов'язану з наданням Послуг;


3.2.3. негайно передавати Виконавцю всі свої побажання щодо даної Оферти письмово;


3.2.4. підписати Акт виконаних робіт протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту його отримання.


3.2.5. у разі, якщо Акт виконаних робіт не запрошений Замовником протягом 10 (десяти) календарних днів після відповідного повідомлення Виконавцем про завершення виконання послуг або не підписаний після його надання протягом 10 (десяти) календарних днів, при цьому Виконавцем не було отримано мотивовану відмову від прийняття послуг (підписання Акту), то Акт виконаних робіт вважається підписаним, а виконані Послуги надані належним чином та в повному обсязі без будь-яких зауважень та претензій зі Сторони Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Акту виконаних робіт.


3.3. Замовник має право інформувати Виконавця про виявлені недоліки при наданні Послуг.


3.4. Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, необхідну для надання послуг.


3.5. Виконавець має право призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Замовника у разі недотримання Замовником будь-яких домовленостей та зобов'язань, обумовлених під час укладання цієї Оферти (або будь-якого іншого Договору із Замовником) або у процесі її виконання, як у письмовій так і в усній формі; створення Замовником з будь-яких причин умов, як технічного, так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню цієї Оферти; ненадання Замовником будь-яких матеріалів, обумовлених під час укладання даної Оферти; несвоєчасної або не повної оплати Послуг. У перерахованих вище пунктах, при усуненні причин призупинення дії Оферти, він може бути розірваний (з вини Замовника). Результати виконаних робіт у разі Замовнику не передаються. Повторне відновлення Послуг здійснюється лише після усунення Замовником причин, що призвели до призупинення Послуг. Термін виконання Послуг автоматично продовжується на час простою.


4. Відповідальність сторін

4.1. Виконавець за жодних обставин не несе жодної відповідальності за:


а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим чи непрямим результатом дії/бездіяльності будь-яких третіх сторін;


б) будь-які непрямі збитки та/або втрачену вигоду Замовника та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Виконавець передбачати можливість таких збитків чи ні;


в) використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (не можливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг по даній Оферті.


г) збільшення строку виконання Послуг у разі неоперативності роботи державних служб.


4.2. У разі невиконання або невідповідного виконання однієї із Сторін своїх зобов'язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


4.3. У разі виникнення претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, пов'язаних з виконанням Послуг згідно з цією Офертою, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов'язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному обсязі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, які були наслідком порушення вищезгаданих прав, гарантій тощо.


4.4. Виконавець не несе відповідальності за дії (або бездіяльність), а також рішення державних та інших органів, що приймаються, пов'язані з виконанням цієї Оферти.


4.5. Виконавець не несе відповідальності за збільшення строку виконання Послуг у разі неоперативності роботи державних та інших органів, пов'язаних із виконанням цієї Оферти.


4.7. У разі порушення Замовником умов Оферти Виконавець має право призупинити надання Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень та/або розірвати Оферту з направленням відповідного повідомлення Замовнику на адресу електронної пошти Замовника, вказаному при направленні Заявки.


5. Умови та порядок надання Послуг

5.1. Відповідно до предмета даної Оферти Виконавець надає обумовлені юридичні послуги в різних сферах права та/або послуги в сфері інформаційних технологій за бажанням Замовника.


5.2. Замовнику належать усі права власності на передані Замовником Виконавцю матеріали, так само як і на матеріали, створені Виконавцем під час виконання цієї Оферти та оплачені Замовником.


5.3. Вибравши конкретний вид Послуг (або кілька) та ознайомившись з умовами цієї Оферти, Замовник заповнює та надсилає Виконавцю Заявку або усно формулює зміст цієї Заявки на надання Послуг. У разі неможливості виконання Виконавцем Заявки через недостатність відомостей, Виконавець протягом двох робочих днів звертається до Замовника з вимогою надати додаткові матеріали, відомості та документи. У цьому термін надання Послуг продовжується на час надання Замовником додаткової, необхідної Виконавцю інформації (документів, відомостей).


5.4. З отриманої Заявки чи усного повідомлення Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної ним Послуги (Послуг). За фактом оплати Замовником суми, зазначеної в рахунку, ця Оферта автоматично вважається укладеною у повному обсязі..


5.5. Виконавець приступає до виконання своїх обов'язків, відповідно до умов цієї Оферти, не пізніше наступного робочого дня з моменту оплати відповідної грошової суми за замовлені Послуги, відповідно до виставлених Замовнику рахунків, дотримуючись при цьому домовлених раніше із Замовником термінів надання Послуг.


5.6. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов'язань за цією Офертою Замовник приймає виконані роботи, в тому числі і за Актом виконаних робіт, який надсилається Замовнику Виконавцем на його вимогу з урахуванням умов 3.1.4, 3.2.5 Оферти. Замовник відповідно до п. 3.2.4 підписує отриманий Акт виконаних робіт, а у разі виявлення недоліків при прийомі Замовником наданих Виконавцем Послуг, зобов'язується в той же термін надати мотивовану відмову від прийняття робіт (Послуг) із зазначенням недоліків та строком їх усунення та надсилає його Виконавцю. Виконавець зобов'язаний усунути зазначені у відмові недоліки у розумний термін та надати новий Акт виконаних робіт Замовнику. У разі непідписання Замовником нового Акту виконаних робіт та ненадання мотивованої відмови до виконаної роботи у 3-(трьох) денний строк, новий Акт вважається підписаним, а робота прийнятою. Якщо Акти виконаних робіт не оформлюються, робота вважається прийнятою, якщо Замовник у 10-(десяти) денний строк не висуне свої письмові претензії Виконавцю.


5.7. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним із запропонованих на офіційному веб-сайті Виконавця https://shebo.com.ua способом. Вибір та використання способу/форми оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд із запропонованих варіантів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання вибраних Замовником способу/форми оплати виходять за межі цієї Оферти та регулюються угодами (договорами) між Замовником та відповідними організаціями.


5.8. Виконавець приступає до виконання своїх зобов'язань за цією Офертою не пізніше 3-х робочих днів з моменту підтвердження Замовником оплати Послуг Виконавця.


6. Термін дії, зміни умов та розірвання Оферти

6.1. Оферта діє з моменту опублікування в Інтернеті на офіційному веб-сайті Виконавця https://shebo.com.ua ,  набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно з цією Офертою.


6.2. Усі зміни та доповнення до цієї Оферти мають юридичну силу лише у разі складання письмового документа, засвідченого підписами та печатками уповноважених представників Сторін..


6.3. Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.


6.4. У разі суттєвого порушення однієї із Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів.


6.5. При розірванні Оферти або припинення його терміну дії інформація Замовника, що є в електронному вигляді, зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.


6.6. Ця оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх клієнтів з одночасною публікацією нової версії на офіційному веб-сайті Виконавця, а також із повідомленням усіх клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти. У разі незгоди Замовника із внесеними змінами, укладається окрема письмова угода, в якій буде врегульовано спірні питання.


7. Гарантії

7.1. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих чи непрямих гарантій щодо цієї Оферти.


7.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник завіряє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:


7.2.1. У разі надання Замовником Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Замовник несе повну відповідальність (у тому числі майнову) за будь-які негативні наслідки, пов'язані з наданням Виконавцем Послуг у цій Оферті;


7.2.2. Замовник укладає Оферту добровільно, причому Замовник підтверджує:


а) повністю ознайомився з умовами Оферти,


б) повністю розуміє предмет Оферти,


в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Оферти.


7.2.3.Замовник має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Оферти Замовником.


7.3. Вся надана у зв'язку з виконанням Оферти інформація є конфіденційною. Сторони зобов'язуються не розголошувати її третім особам та не використовувати з будь-якою метою, не передбаченою Офертою.


7.4. Дія гарантій, зазначених в Оферті, поширюється на необмежений період часу та не закінчується після завершення дії цієї Оферти.


8. Форс-мажор

8.1. Виконавець та Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за поточною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладання поточної Оферти, що мають незвичайний характер, та що Виконавець та Замовник могли ні передбачити, ні подолати ухваленими засобами. До таких обставин належать: повені, пожежа, землетрус та інші природні явища, а також війна, воєнні дії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, що знаходяться поза контролем Сторін.


8.2. Якщо обставини форс-мажору тривають понад 3 місяці, будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Оферти.


9. Інші умови

9.1. ООферта, її укладення та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Усі питання, які не врегульовані Офертою або врегульовані неповністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжностей між Замовником та Виконавцем щодо Оферти, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів Сторін, урегулюються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


9.2. Оферта є повною домовленістю між Виконавцем та Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов та зобов'язань щодо предмета Оферти, за винятком зазначених в Оферті, та підтвердженої Заявки, якими регулюється виконання Оферти, за винятком випадків, коли такі умови чи зобов'язання зафіксовані письмово та підписані Виконавцем та Замовником. У випадку, якщо будь-які умови Додатків або Заявки суперечать умовам Оферти, положення Оферти переважатимуть.


9.3. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може набути чинності відповідно до чинного законодавства, таке положення має бути виділено з Оферти та замінено новим становищем, що максимально відповідає початковим намірам, що містилися в Оферті, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються чинними.

.

.

.

.